Monday, 9 May 2016

Zainab Balogun

She's an Ebony Life TV presenter. 


Zainab Balogun, sa'anu, ya ya de, ya ya aiki.  Ba wo ni. 


She has a classic beauty. 


Her signature sort hairstyle is too beautiful.
Zainab Balogun
Ebony Life TV