Monday, 9 May 2016

Zainab Balogun

She's an Ebony Life TV presenter.  Zainab Balogun, sa'anu, ya ya de, ya ya aiki.  Ba wo ni.  She has a classic beauty.  Her signature sort hairstyle is too beautiful.Zainab BalogunEbony Life TV